Subsidieprogramma voor kleinere energiebesparende maatregelen

Het kabinet heeft onlangs het klimaatakkoord gepresenteerd. Daarin is opgenomen dat er extra middelen beschikbaar gesteld worden om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Zo schreven we eerder al over de nieuwe isolatie subsidieregeling. Daarnaast stelt de overheid tot 2021 een bedrag van €93 miljoen beschikbaar voor laagdrempelige energiebesparing in huis. Wij zochten uit wanneer dit vrijkomt en waar dit geld aan besteed gaat worden.

Bestemming en verdeling van de financiële middelen

De begroting voor energiebesparing is verhoogd. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln.

Het budget voor BZK wordt verdeeld over de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE).

  • Voor SEEH wordt in totaal €90 mln. beschikbaar gesteld.
  • Voor PRE wordt in totaal €93 mln beschikbaar gesteld.

Wat houdt de PRE regeling in?

Met Programma Reductie Energieverbruik is een ‘potje’ met geld dat wordt ingezet voor het stimuleren van laagdrempelige energiebesparing door woningeigenaren. Huishoudens kunnen met vrij simpele maatregelen en zonder grote verbouwingen besparen op hun energieverbruik en daarmee op hun energierekening. Hierin worden ze financieel ondersteund uit dit ‘potje’.

Huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken voor bijvoorbeeld een energiebesparing scan, een optimale inregeling van hun cv-installatie of voor eenvoudige maatregelen als radiatorfolie en tochtstrips.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *